Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

ANBI

Stichting de Mantelmeeuw is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.
Alles wat u ons dus eventueel nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan mensen die gebruik maken van de palliatieve terminale zorg die onze vrijwilligers bieden aan huis en in het hospice aan de Meeuwenlaan.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Voor Stichting de Mantelmeeuw vindt u deze gegevens hieronder.

Naast de Stichting is er ook de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw. Klik hier voor de gegevens van de Vereniging.

Statutaire naam:
Stichting de Mantelmeeuw

Fiscaal nummer:
808856054L01

Contactgegevens:
Stichting de Mantelmeeuw
Meeuwenlaan 14
3443 BC Woerden
Tel: 0348-423784
E-mail: info@demantelmeeuw.nl

Kamer van Koophandel: 41265227

Bankrekeningnummer: NL09RABO0158385470

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting de Mantelmeeuw is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting, draagt er zorg voor dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bestuursleden nemen zitting in het bestuur vanwege een grote mate van betrokkenheid bij de zorg voor mensen in de laatste levensfase.
Op de pagina Bestuur vindt u de huidige samenstelling van het bestuur.

Beleidsplan:
Voor de jaren 2020-2024 heeft de Stichting het Meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan met begroting. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de afgelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan te maken naar het werkterrein van de stichting.
Het jaarplan voor 2020 volgt zo spoedig mogelijk. Klik hier voor het  Jaarplan 2019.

Beloningsbeleid:
Stichting de Mantelmeeuw, volgt voor haar medewerkers op onderdelen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’ .

De bestuursleden van de Stichting en de vrijwilligers ontvangen geen standaardvergoeding.
Zie daarvoor ook de  jaarrekening.

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting is omschreven in de statuten:

1. De stichting heeft ten doel:
– het verlenen van ondersteuning en zorg aan terminale patiënten en hun
verwanten, primair binnen de regio Woerden, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
– het geven van aanvullende zorg en begeleiding aan terminale patiënten thuis, in zorginstellingen en in hospicehuizen
– het organiseren van hospicehuisvoorzieningen
– het verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten
– het geven en/of doen geven van begeleiding aan verwanten van terminale patiënten
– het werven, selecteren en inzetten van vrijwilligers ten behoeve van de hierboven genoemde taken
– het geven van voorlichting over thuis sterven
– het aansluiten op en het samenwerken met instanties en groeperingen, die op hetzelfde of aanverwant terrein werkzaam zijn
– en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vanuit de visie dat:
– mensen de mogelijkheid dienen te hebben om in een vertrouwde omgeving de laatste levensfase af te ronden, thuis of in het hospice.
– de aanvullende en ondersteunende hulp op uitstekende wijze kan worden verleend door vrijwilligers.
– er sprake is van directe binding met de plaatselijke gemeenschap.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording:

De Stichting de Mantelmeeuw is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten uitvoert dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS, die verstrekt wordt op basis van het aantal zorgvragers aan wie zorg is geboden, thuis en in het hospice. Daarnaast is er een grote mate van ondersteuning uit de samenleving in de vorm van sponsoring, fondsen en incidentele acties. Tevens is er een Vriendenvereniging die de Stichting indien nodig naar mogelijkheden en behoefte ondersteunt.
In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.

De jaarrekening van 2019 is hier te downloaden.

Webdesign and development by Joniisraeli.com