Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Samenwerking

Landelijk zijn wij lid van en worden wij ondersteund door VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland). Vanuit deze koepelorganisatie lopen veel contacten met belangrijke spelers en gesprekspartners in het veld, zoals het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de VenVN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland), en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Waar wij kunnen, leveren wij een bijdrage door input te leveren aan onze koepel of deel te nemen aan werkgroepen en overleggen. We onderhouden veel en nauw contact met collega-organisaties werkzaam in de vrijwillige terminale thuiszorg en hospices.

Op netwerkgebied participeren we actief in het Netwerk Palliatieve Zorg Noord West Utrecht. We zijn lid van de Stuurgroep, en sturen mede op beleid voor de hele regio. Dat doen we samen met diverse organisaties in de formele zorg zoals thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, collega-hospices enz.

Lokaal is er nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties Vierstroom, Careyn en Buurtzorg. Ons doel is om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het totaal van palliatieve zorg. De aanvullende mogelijkheid om onze vrijwilligers (naast de wijkverpleging) in te zetten ter ondersteuning van een terminaal zieke en diens mantelzorger, wordt gezien als een belangrijke waarde. Ook de samenwerking met de zorgbemiddelaars in de ziekenhuizen wordt actief gezocht.

Op dezelfde wijze werken we ook heel nauw samen met de huisartsen in het gebied, die naast incidentele betrokkenheid bij zorgvragers ook actief deelnemen aan het LESA-overleg.  Het LESA-overleg vindt zijn oorsprong in de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken, maar belicht inmiddels het totale pakket van palliatieve zorg.

Daarnaast maken we deel uit van het Cirkelteam Woerden. Een expertteam rond palliatieve zorg die de zorgvrager en diens hulpverleners in de eerste lijn extra ondersteunt met kennis.

Vanuit de insteek Informele zorg nemen we tevens deel aan het Netwerk Vrijwilligershulp voor U! Dit netwerk bestaat uit zeer diverse organisaties die op allerlei terreinen vrijwilligers inzetten ten behoeve van inwoners van Woerden. Op een aantal terreinen trekken we gezamenlijk op. Daarnaast leren we elkaars mogelijkheden kennen en goed gebruiken. Zo wordt aan gemeente en burgers de kracht getoond van vrijwilligersorganisaties in de samenleving.

In het licht van de actuele ontwikkelingen in de zorg is de gemeente Woerden steeds vaker een belangrijke gesprekspartner, als het gaat om het organiseren van goede zorg, dicht bij de burger. Voor een organisatie als de onze is de gemeente steeds belangrijker als samenwerkingspartner die kan zorgen voor een aantal randvoorwaarden.

Webdesign and development by Joniisraeli.com